πταρμον

Plato’s Symposium, 189 A5:

πανυ γαρ ευθυς επαυσατο επειδη αυτω τον πταρμον προσηνεγκα.

πταρμος, m. A Sneeze… [For all at once it stopped when a sneeze came on]? (for it stopped directly when I brought a sneeze to it) (perseus)


%d bloggers like this: