ὄρσεο / 2nd sing. aor. imp. ὄρνυμι

ὄρσεο Πηλεΐδη, πάντων ἐκπαγλότατ᾽ ἀνδρῶν

Iliad 18.170 / Butler

“used by Hom. in imper. ὄρσεο, up! arise! (like ἄγε and ἴθι) in exhorting”


%d bloggers like this: