κναω / scrape

Greek Anthology, 6.85. Τον θω, και τας κνη, ταν τ’ ασπιδα, και δορυ, και κρα, Γορδιοπριλαριος ανθετο Τιμοθεω

*
θω < θωραξ (breastplate).κνη < κναω (scrape) (shin or ankle guard?). κρα < κρανος (helmet).
*
My breastplate, my ankle grieves, my shield, and spear, and helmet, Gordioprilarious dedicates to Timothy.
*
W.R. Paton translation. “His breaster and leggers and shield and spear and heller Captain Gordy dedicates to Timothy.”

Paton further notes: “He is making fun of the speech of the barbarian soldiers, chiefly Goths at this date (fifth century), of which the Byzantine forces for the most part consisted. Τιμοθεω is a blunder for the name of some god. The officer was of rather high rank, a primipilarius.” (primipilarius)


%d bloggers like this: