λιαρός / warm, lukewarm

ἣ μὲν γάρ θ᾽ ὕδατι λιαρῷ ῥέει, ἀμφὶ δὲ καπνὸς
γίγνεται ἐξ αὐτῆς ὡς εἰ πυρὸς αἰθομένοιο

*
Iliad 22.149-150. Butler. Wikipedia: In Iliad XXII (149ff), Homer states that the river had two springs: one produced warm water; the other yielded cold water, regardless of the season. (These lines concern the first of the springs).


%d bloggers like this: