..
………..
ρῷ 1we are but ………..………..ρῷ 1we are but ………..
ῥέειnow, R but………………..ῥέειnow, R but………
, ἀand whe A\ t……. ……….., ἀand whe A\ t…….
μw e ha ve b.……………..μw e ha ve b.……
6 φὶbeen fo Zr. ……….. 6 φὶbeen fo Zr.
δὲ κfive ye .Aa ……….. δὲ κfive ye .Aa
swinangines ……….. swinangines
W I M P L E , C O R N E T T EEPeirc
The last doge was Ludovico Manin,
who abdicated in 1797, when
Venice passed under
the power of
Napoleon’s
France

……………


%d bloggers like this: