[1262β] δύο γάρ ἐστιν ἃ μάλιστα ποιεῖ κήδεσθαι τοὺς ἀνθρώπους καὶ φιλεῖν, τό τε ἴδιον καὶ τὸ ἀγαπητόν

“For there are two things that most cause men to care for and to love each other, the sense of ownership and the sense of preciousness”.


%d bloggers like this: