τῶν φυσίων αἱ μὲν πρὸς θέρος, αἱ δὲ πρὸς χειμῶνα εὖ ἢ κακῶς πεφύκασιν.

Hippocrates: some people (natures) are more inclined toward Summer, others toward Winter. (x)


%d bloggers like this: